Hva er et kvalitetssystem?

Hva er et kvalitetssystem?

Et kvalitetssystem kan beskrives som alle de aktiviteter du utfører for å sikre god kvalitet i varer og tjenester du leverer. Kort sagt, det du gjør hver dag for å levere enda litt bedre, – satt i system.

Et kvalitetssystem danner grunnlaget for virksomhetsstyring, og dermed hvordan bedrifter og organisasjoner kontinuerlig jobber med å forbedre sine leveranser. Et velfungerende kvalitetssystem er en forutsetning for god virksomhetsstyring. I Antenor oppsummerer vi derfor ISO 9001:2015 standarden som det å etablere systemer som:

  • Sikrer god styring og kontroll på virksomheten
  • Bygger opp under vedvarende og systematisk arbeid med kontinuerlig forbedring

Dermed vil ikke prosedyrer, dokumenter, personalhåndbok, HR- eller HMS-system eller system for samsvarsvurdering, i seg selv være kvalitetssystemer, selv om disse elementene kan være inkludert i et kvalitetssystem. Standarden har faktisk ingen krav om dokumenterte prosedyrer, selv om prosedyrer absolutt kan være et godt hjelpemiddel i den daglige driften. Ønsker du at organisasjonen skal tilfredsstille et ISO 9001:2015 nivå, handler det med andre ord om å ha gode operative systemer på prosesser i bedriften, ikke (nødvendigvis) prosedyrer.

Setter krav til virksomhetsens øverste ledelse

ISO 9001:2015 handler om mye mer enn å bruke tid på å utarbeide dokumenter. Den løfter arbeidet med kvalitetsystemer opp på virksomhetens øverste ledelsesnivå, ved blant annet å sette krav til at kvalitetsledelse skal være en integrert del av virksomhetens strategi. Risikovurderinger under planlegging skal utøves like mye på strategisk nivå, som på operativt nivå. Interessentanalyse og kartlegging av organisasjonens rammebetingelser, i tillegg til effektiv kommunikasjon internt og eksternt, er vektlagt i standarden.

 

Hva krever ISO 9001 standarden?

ISO 9001 standarden definerer et minimum av elementer du bør ha i et kvalitetssystem. Det er som nevnt ikke mengden og omfanget av dokumentasjon som er det vesentlige, men i hvilken grad dokumentasjonen og prosessene støtter opp under kontinuerlig forbedring. I henhold til standarden må du ha operative systemer (ikke prosedyrer) for:

Les mer om hva et system bør inkludere her

Et kvalitetssystem skal sikre at du har styring, utfører relevant aktiviteter og aktivt jobber med kontinuerlig forbedring (begrepet «Lean» brukes populært om dette i dag). Kvalitetssystemet kan støttes blant annet av ERP-systemer, lagerstyringsløsninger og HR systemer. Godt utformede Excel-ark og andre manuelle systemer kan også være velfungerende løsninger for å sikre god kvalitet. Men ønsker du å jobbe effektiv og målrettet med virksomhetsstyring, med mål om økt omsetning og bedre resultat, bør du benytte deg av aktive digitale verktøy. Antenor Business Management System (BMS) er et slikt system. Du kan lese mer om det her: antenor.no/virksomhetsstyring

Oppsummert: Et kvalitetssystem er alle aktiviteter du utfører for å sikre god kvalitet i varer og tjenester du leverer. Kort sagt, det du gjør hver dag for å levere enda litt bedre, – satt i system. 

Ønsker du å lære mer om moderne kvalitetssystemer, kan du melde deg på gratis heldagskurs hos oss. 

 

Alle bildene brukt på Antenor.no er (med få unntak) tatt av Kenneth McDowell – www.dowellphoto.no   

Previous

Next