«ISO 9001:2015 Guiden: Hva, Hvorfor og Hvordan»

«ISO 9001:2015 Guiden: Hva, Hvorfor og Hvordan»

Hvorfor tenker vi det er det behov for en slik guide …

 

Å lese ISO 9001:2015 standarden, side for side, kan ta motet fra mange og oppleves ikke nødvendigvis som særlig oppklarende. Derfor misforstår mange hensikten med standarden, og nytteverdien blir deretter. I stedet for å være en betydelig hjelp i kvalitetsarbeidet, blir kvalitetssystem noe vi «bare må ha», og ferdig med det. Det er synd. For forstår man intensjonen med standarden og bruker den slik den er ment å brukes, blir den et svært nyttig verktøy for å øke verdiskapingen i organisasjonen.

 

Antenors misjon, er i bunn og grunn, å synliggjøre hva gode kvalitetssystemer kan gjøre for produktiviteten – og dermed også lønnsomheten i selskapet. Derfor har vi laget denne guiden, for å gjøre ISO-standarden tilgjengelig for flere, og dermed også verdien av å jobbe etter denne.

Vi har bidratt med å få på plass flere hundre kvalitetssystem, og har etter hvert samlet mye kunnskap om hva som fungerer. Denne erfaringen ønsker vi å dele med dere. Når vi snakker om hva som fungerer, mener vi om økonomisk gevinst for bedriften.  

Et godt fungerende system bidrar til bedre prosesser internt, bedre leveranser, økt kundetilfredshet og mer rasjonell drift. Kort sagt, god kvalitetsledelse har direkte innvirkning på lønnsomheten i selskapet.

 

Standarden slik den fremstår i 2015-utgave handler i betydelig grad om tiltak på strategisk nivå i bedriften, og som dermed naturlig involverer ledelsen. Det er ikke en standard som setter krav til prosedyrer. Derimot handler den om å skape verdier gjennom et helhetlig tankesett som omfatter sunne prosesser og fokus på kundenes krav og forventninger.

Det handler om å sette i system interne prosesser, som i en velfungerende organisasjon, i stor grad allerede er på plass.

For å lykkes med å få plass et kvalitetssystem er det derfor – naturlig nok – helt nødvendig at ledelsen er involvert, og ser verdien av dette arbeidet.

Hvordan guiden er bygget opp

 

Denne guiden vil forsøke å gi deg svar på, som tittelen tilsier, hva standarden handler om, hvorfor nettopp disse kravene og hvordan bygge opp er kvalitetssystem som er i samsvar med standarden. Guiden er delt i to, hvordan første delen handler om etablering av system, hvilke elementer som må på plass for å få styring og kontroll på prosesser. Del to handler om å få systemet til å virke, – kontinuerlig forbedring satt i system. Alt dette vil være ispedd eksempler fra vår egen virkelighet.

«ISO 9001:2015 Guiden: Hva, Hvorfor og Hvordan» skal være en enkel veiledning i hva du bør legge vekt på når du skal bygge et styringssystem etter standarden. Guiden tar ikke for seg alle detaljene, men forklarer det underliggende formålet med de enkelte kravelementene. Forstår en dette, sper inn en dose sunn fornuft og jobber pragmatisk med disse elementene, er veien til et godt resultat kort.

Guiden er ment å være et oppslagsverk. Den er dynamisk og vil endre og utvikle seg over tid. Forhåpentligvis basert på dine tilbakemeldinger om hva du vil vite mer om. Så send meg en e-post!

Mitt ønske er at dette skal være et nyttig oppslagsverk for deg og bidra til å gjøre ditt arbeid med ISO-standarder enklere.

Lykke til!

Hilsen Tore Gellein

([email protected])

 

Guiden vil bli lagt ut del for del på  Forum Antenor under «Fagstoff» på våre nettsider 

Så langt er følgende kapitler lagt ut:

Fase 1: Etablering av system  – 1) Forstå hva ISO 9001:2015 standarden handler om

Fase 1: Etablering av system – 2) Sett av nok tid og ressurser

 

Ønsker du varsel om når vi legger ut fagstoff om ISO-sertifisering, risiko og virksomhetstyring? Send oss en melding! 

Previous

Next